facebook youtube-icon

Regulamin

REGULAMIN IMAGINE MUSIC EXPERIENCE 2020

I. Konkurs

 1. Konkurs Imagine to konkurs dla młodych zespołów i solistów, chcących dotrzeć ze swoją twórczością do szerszego grona odbiorców. Otwarty jest na wszystkie style muzyczne.
 2. Konkurs organizowany jest przez Fundację “Muzyka jest dla wszystkich” we współpracy ze Stowarzyszeniem JM Poland, w ramach Programu edukacyjnego Akcja Labirynt 2020, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawę. Organizatorzy urządzają etap preselekcji online, z których wyłonią zwycięzcę. 
 3. Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności wśród młodych ludzi, inspiracja do pracy zespołowej i współpracy, podniesienie kompetencji muzycznych młodzieży oraz wykorzystanie muzyki jako środka ekspresji i postaw.
 4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie utworu muzycznego, z oryginalną warstwą tekstową i muzyczną stworzoną przez uczestników konkursu oraz video, na którym wspomniany utwór jest zarejestrowany dowolnym sprzętem (telefon, aparat, kamera, kamera w laptopie itp.).
 5. W Imagine uczestniczyć mogą muzycy, grupy muzyczne i zespoły z terenu Polski, zwani dalej „Uczestnikami”.
 6. Każdy uczestnik spełniający warunki (patrz p. II.5), ma możliwość zgłoszenia się do konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy Imagine. 
 7. Termin przesyłania zgłoszeń mija 29 listopada 2020 r. o godz. 23:59.
 8. Wyniki będą dostępne 4 GRUDNIA 2020 r. na fanpage’u Imagine Poland na Facebook’u. 

II. Nagrody

Nagrodami w konkursie są nagrodami pieniężnymi w wysokości:

I miejsce – 2000 zł

II miejsce – 1000 zł

III miejsce – 1000 zł

Nagrody będą realizowane w formie bonów podarunkowych do realizacji w ciągu 3 miesięcy w internetowym sklepie muzycznym wskazanym przez Organizatora. 

III. Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w Imagine jest możliwe tylko po wypełnieniu procesu elektronicznej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny również na stronie na Facebook’u. Rozpatrywane będą tylko formularze kompletne i poprawnie wypełnione.
 2. Ogólne warunki dla uczestników prezentują się następująco:

2.1 Wszyscy uczestnicy muszą być rocznikowo pomiędzy 13, a 20 rokiem życia w roku, którego dotyczy rejestracja. Tak więc wszyscy aplikujący muszą być urodzeni w latach 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 lub 2006, 2007.

2.2. Każdy zespół/grupa może składać się z maksimum 8 osób. Dopuszczalne są zgłoszenia solowe.

2.3. Każdy muzyk może zarejestrować się tylko w jednym zespole, jeden raz na daną edycję.

2.4. Dozwolona i promowana jest własna twórczość.

2.5. Organizatorzy zastrzegają również sobie prawo do odmówienia uczestnictwa lub dyskwalifikacji uczestnikom, których posądzić można w ich twórczości o rasizm, brak tolerancji lub inne formy dyskryminacji.

2.6. Żaden z prezentowanych utworów nie powinien być zmieniony (kompozycja, forma) podczas trwania konkursu, chyba że jest to ustalone wcześniej z Organizatorami.

2.7 W zgłoszeniu powinny zostać udostępnione materiały video lub mp3 w formie linku. Link powinien umożliwiać otwarcie pliku BEZPOŚREDNIO Z PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, czyli powinien być udostępniony np. poprzez usługi youtube, google drive, dropbox, vimeo. 

2.8. Zgłoszenie może zawierać nagranie studyjne, ale również wystarczą samodzielne, nieprofesjonalne nagrania “na żywo” z próby – przesłane pliki nie będą publikowane. 

 1. Rejestracja na Imagine wiąże się z upoważnieniem Organizatorów do korzystania ze wszystkich zdjęć, nagrań audio i audio/wideo uczestników, powstałych w związku z realizacją konkursu, do celów promocyjnych (np. radio, telewizja, drukowane i internetowe media) bez żadnych dodatkowych kompensat finansowych.
 2. Dane uczestników udostępnione Organizatorom użyte będą zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Bez wiedzy uczestników dane te nie mogą być przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem partnerów wydarzenia. Uczestnicy zgadzają się również do publikowania ich danych kontaktowych w celach promocyjnych w cyfrowych i drukowanych materiałach.
 3. Uczestnik zwalnia Organizatorów od odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku uczestnictwa w Imagine w szczególności szkody ludzkie, członków zespołów i ich mienia.
 4. Rejestracja oznacza, że uczestnik jest świadomy powyższych reguł, zgadza się na nie i będzie je respektował.

IV. Kryteria oceny

Jury oceni zgłoszone klipy według następujących kryteriów:

 1. przekaz utworu;
 2. kompozycja warstwy muzycznej (melodia, harmonia, aranżacja)
 3. jakość wykonania i bogactwo środków (śpiew, gra na instrumentach)
 4. oryginalność

V. Dodatkowe informacje

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznego przesunięcia terminów rozstrzygnięcia, ogłoszenia wyników oraz koncertu finałowego bez wyjaśniania przyczyny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacji na temat konkursu  i nadsyłania zgłoszeń udziela koordynator pod nr tel.:  605225849, adresem jmpoland@jmpoland.pl lub poprzez fanpage na Facebooku.