facebook youtube-icon

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA 2021

 

 I. Organizator i partnerzy konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w ramach Programu edukacyjnego Akcja Labirynt edycja 2021, zwanego dalej „Programem”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawa.

II. Cele konkursu:

 1. pobudzenie twórczej aktywności uczniów w dziedzinie muzyki, poezji, filmu i nowych mediów;
 2. inspiracja do pracy zespołowej i integracji zespołów klasowych;
 3. podniesienie kompetencji muzycznych, literackich i filmowych dzieci i młodzieży;
 4. promocja kreatywności i kreatywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą w polskich szkołach;
 5. wykorzystanie piosenki jako środka porozumienia, ekspresji uczuć i postaw;
 6. pobudzenie aktywności nauczycieli w dziedzinie kreowania i wdrażania nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.
 7. pobudzenie do rozważań z zakresu ekologii, ochrony przyrody, recyklingu i aktywności w kontakcie z naturą i ekspresji artystycznej na ten temat oraz ekspresji na wolnym powietrzu.

III. Przedmiot konkursu głównego

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie  klipu muzycznego (dalej pracy konkursowej), czyli filmu na którym zostanie uwiecznione wykonanie określonej piosenki przez klasę.
 2. Piosenka (utwór słowno-muzyczny), stanowiąca podstawę realizacji klipu, powinna spełniać następujące warunki:
   1. tekst piosenki powinien być oryginalny, stworzony przez klasę lub ucznia danej klasy;
   2. warstwa muzyczna piosenki powinna być oryginalna, stworzona przez klasę lub ucznia danej klasy, ewentualnie nauczyciela;
   3. klip powinien mieścić się w granicach czasowych od około 30 sekund do około 1 minuty 30 sekund;
   4. wykonanie piosenki powinno być zrealizowane wspólnie przez całą klasę lub znaczną jej część.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas Szkół Podstawowych z Polski (również laureatów poprzednich edycji).
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
   1. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres akcjalabirynt@muzykajest.pl Formularz zgłoszeniowy 2021 (dostępny na stronie akcjalabirynt.pl) wraz z plikiem tekstowym z tekstem piosenki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 roku;
   2. przesłać pracę konkursową w postaci pliku audiowizualnego w wysokiej jakości (AVI, MPEG lub MOV) wielkości 50 – 100 MB przy pomocy strony www.wetransfer.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 roku.

V. Komisja oceniająca

Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatora. Planowany skład Jury to:

Violetta Łabanow-Jastrząb – przewodnicząca jury, animatorka, Prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, członkini Zarządu Polskiej Rady Muzycznej, klawesynistka Warszawskiej Opery Kameralnej, autorka znanych muzycznych programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i środowisk szkolnych;

– Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci; autorka ponad 300 kompozycji piosenek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Współpracuje z wydawnictwami ŻAK oraz PWN w zakresie przygotowania piosenek jako pomocy edukacyjnych– ich kompozycji i aranżacji;

– Grażyna Dzwonowska –  nauczycielka muzyki i śpiewu, instruktorka szkolnych zespołów muzycznych, laureatka trzech konkursu Minutowa Piosenka Klasowa (2014, 2015, 2016), kilkakrotna laureatka gliwickiej nagrody Zwiastuny Talentu (jako nauczycielka/instruktorka) oraz finalistka ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Muzyki 2016.

– Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży oraz projektów, książek i albumów z dziedziny powszechnej edukacji muzycznej w Polsce (m.in. „Śpiewaj mi mamo”, „Mazurek”, itd.), sekretarz jury. 

VI. Kryteria oceny:

Jury oceni zgłoszone klipy według następujących kryteriów:

 1. wartość literacka tekstu i przekaz piosenki, w tym – motywy ekologiczne
 2. kompozycja warstwy muzycznej (melodia, harmonia, aranżacja)
 3. zgodność warstwy muzycznej z tekstową;
 4. jakość wykonania i bogactwo środków (śpiew, gra na instrumentach, taniec, gra aktorska)
 5. wkład pracy nauczyciela (aktywność i kreatywność nauczyciela)
 6. wkład pracy uczniów (aktywność i kreatywność uczniów)
 7. oryginalność koncepcji, w tym – powiązanie z tematyką ekologiczną
 8. jakość realizacji dźwięku, obrazu i montażu

VII. Nagrody główne

 1. Jury przyzna nagrody główne w formie rzeczowej – wysokiej jakości instrumentów muzycznych oraz wyróżnienia indywidualne i grupowe – w formie rzeczowej, dyplomów i tytułów.
 2. Przewidywany sposób rozdysponowania nagród głównych:
  1 nagroda
  2 nagroda
  3 nagroda
  Wyróżnienie / Wyróżnienia specjalne
 3. Przewidywana pula i rodzaj wyróżnień do rozdysponowania:
  – nie więcej niż 10 wyróżnień grupowych
  – nie więcej niż 6 wyróżnień indywidualnych
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieco innego niż punkcie VII.2 regulaminu rozdysponowania nagród głównych, w zależności od poziomu nadesłanych zgłoszeń oraz oceny i sugestii Jury.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania wszystkich wymienionych nagród głównych, przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień lub też innego rozdysponowania nagród głównych, w zależności od sugestii Jury i poziomu nadesłanych zgłoszeń;
 6. Organizatorzy przekażą Nagrodę Publiczności dla zwycięzcy Plebiscytu Publiczności w formie statuetki oraz dyplomu, przesłanych na adres podany przez zwycięzcę.

VIII. Nagroda Publiczności 10. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

W ramach 10. edycji konkursu Minutowa Piosenka Klasowa zostanie ogłoszony plebiscyt internetowy o Nagrodę Publiczności. Do plebiscytu zostanie dopuszczonych od dwóch do ośmiu klipów (w zależności od poziomu zgłoszonych piosenek), które otrzymały najwyższą punktację w konkursie głównym. Głosowanie w obrębie konkursu o Nagrodę Publiczności odbywać się będzie na fanpage’u Akcji Labirynt w wyznaczonych ramach czasowych. Regulamin plebiscytu o Nagrodę Publiczności zostanie ogłoszony osobno i opublikowany na stronie akcjalabirynt.pl.

IX. Promocja klipów

Nagrodzone klipy będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpage’ach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich oraz Akcji Labirynt. Udział w konkursie Minutowa Piosenka Klasowa jest równoznaczny z wyrażeniem przez wszystkich Autorów zgody na opublikowanie i udostepnienie nadesłanych prac konkursowych na stronach i fanpage’ach Fundacji, w mediach tradycyjnych i w Internecie.

X. Terminy:

Termin oficjalnego ogłoszenia Konkursu w mediach Organizatora – 25 kwietnia 2021 roku
Termin nadsyłania prac – 29 października 2021 roku,
Termin obrad jury i wyboru najwyżej punktowanych klipów (od 2 do 8, w zależności od poziomu nadesłanych zgłoszeń) do plebiscytu o Nagrodę Publiczności  – 30 października-4 listopada 2021 roku
Termin realizacji plebiscytu o Nagrodę Publiczności – 5-19 listopada 2021 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników – 22 listopada 2021 roku

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania przyczyny.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronach Fundacji Muzyka jest dla wszystkich (www.muzykajest.pl) oraz Akcji Labirynt (www.akcjalabirynt.pl), na stronach partnerów i patronów oraz rozesłane do mediów w całym kraju.

XI. Uwagi metodyczne, sugestie, inspiracje

 1. Przykłady realizacji klipów muzycznych konkursu Minutowej Piosenki Klasowej można obejrzeć na stronach Akcji Labirynt oraz na kanale Youtube Fundacji Muzyka jest dla wszystkich /http://www.youtube.com/user/FundacjaMuzykaJest/. Polecamy inspirowanie się najlepszymi, nagrodzonymi klipami z poprzednich dwóch edycji konkursu;
 2. Sugerujemy nauczycielom, prowadzącym projekt, pozostawienie kreatywności artystycznej uczniom, wypracowanie własnych metod kierowania uczniami (indywidualnymi lub grupą uczniów) w zakresie tworzenia tekstu i warstwy muzycznej piosenek, stanowiących podstawę realizacji klipu.
 3. Sugerujemy rozpisanie realizacji projektu na etapy w ciągu roku: wspólna realizacja klipu muzycznego może stanowić podstawę do integrowania klasy i rozwoju kreatywności poszczególnych uczniów i całej grupy, jest jednak działaniem skomplikowanym, wieloetapowym, wymagającym  wielozadaniowej organizacji, podziału oraz planowania pracy. Prosimy o poświęcenie szczególnej uwagi temu właśnie aspektowi projektu;
 4. W związku ze specyfiką pracy szkolnej, jaką przyniosły lata 2020, 2021 i epidemia SARS-CoV2, wymuszające często zdalną i hybrydową pracę w klasie oraz zamknięcie dzieci i młodzieży przed ekranami monitorów w domu, sugerujemy nauczycielom i opiekunom realizację części działań w ramach projektów w miarę możliwości w plenerze i na otwartym powietrzu.

Informacji na temat konkursu  i nadsyłania zgłoszeń udziela:

Anna Kierkosz
– kom. 606 111 003, e-mail: anna.kierkosz@muzykajest.pl
koordynatorka Konkursu Minutowa Piosenka Klasowa

Katarzyna Rola-Domańska – e-mail: katarzyna.rola@muzykajest.pl
informacje organizacyjne na temat terminów i sposobu nadsyłania zgłoszeń